transport av skogsmaskin görs via tung lastbil och släp

Transport av skogsmaskin – Så går det till vid maskintransport

Transport av skogsmaskiner är en ganska komplicerad process som kräver noggrann planering och särskild utrustning i form av korrekt lastvagn, dragbil, utbildning och dylikt. En skogsmaskin är ofta ett stort och tungt fordon, vilket gör det opraktiskt och ofta omöjligt att köra dem långa sträckor på väg, för att inte nämna olagligt i en del fall, beroende på vad maskinen är registrerad som. I denna artikel går vi igenom hur man går tillväga vid transport av en skogsmaskin och andra tunga fordon, varför det överhuvudtaget behövs specialtransport, samt vilka lagar och regler som gäller.

Varför kan skogsmaskinen inte köras dit den ska?

Skogsmaskiner, som skördare och skotare, är byggda för att arbeta i skogsmiljöer och inte för att färdas långa sträckor på vanliga vägar. Dessa maskiner har en låg topphastighet, vilket gör det ineffektivt att köra dem längre sträckor, det skulle helt enkelt ta alltför lång tid. Dessutom kan de stora och tunga maskinerna orsaka betydande slitage på vägar och broar, vilket kan leda till omfattande reparationskostnader och skapa farliga vägförhållanden. På grund av deras stora storlek och vikt är de också svåra att manövrera i trafik, vilket kan skapa faror för andra trafikanter. Inte minst så är det faktiskt oftast olagligt att framföra skogsmaskiner på allmän väg, lite beroende på vad de är registrerade som, dvs. fordonstyp.

en skogsmaskin bör inte köras några längre sträckor på väg
En skogsmaskin bör inte köras några längre sträckor på väg – Transport via trailer är det mest förekommande om det råder långt avstånd.

Kan man inte lasta upp en skogsmaskin på ett tåg istället för transport på väg?

Transport av skogsmaskiner med tåg kan vara ett alternativ, men det finns flera faktorer som gör detta mindre praktiskt än vägtransport. För det första krävs det särskilda lastkajer och ramper för att lasta och lossa maskinerna på tågvagnar, vilket innebär extra kostnader och infrastruktur. Dessutom är järnvägsnätet ofta begränsat till specifika rutter som kanske inte täcker de avlägsna eller skogliga områden där skogsmaskiner oftast behövs. Detta innebär att skogsmaskinerna ändå måste transporteras kortare sträckor på väg, vilket försvårar logistiken ytterligare och kan leda till ökade kostnader och längre transporttider.

Tågtransport kan vara en bra lösning för långa avstånd där järnvägsinfrastrukturen är välutvecklad och anpassad för tung last. Det är också ett mer miljövänligt alternativ med lägre koldioxidutsläpp jämfört med vägtransport. Dock är vägtransport oftast mer flexibel och kostnadseffektiv för de flesta behov, eftersom den inte kräver omlastning och kan anpassas till specifika rutter och tidtabeller utan att vara bunden till järnvägsnätets begränsningar. Den direkta och ofta snabbare transporten med lastbil gör att skogsmaskiner kan levereras direkt till arbetsplatsen utan behov av ytterligare omlastning.

Intresserad av hur järnvägsnätet i Europa ser ut? Dyk ner i detta ämne i denna separata artikel som vi har snickrat ihop: Järnvägsnät i Europa – Främja handel via järnvägstransport.

transport av skogsmaskiner via tåg kan vara ett bra alternativ om det rör sig om väldigt långa avstånd
Transport av en skogsmaskin via tåg kan vara ett gott alternativ utifall det handlar om långa avstånd.

Hur långt, brett och tungt får ekipaget vara?

När det gäller transport av skogsmaskiner på väg finns det strikta regler för hur stora och tunga ekipagen får vara. Enligt svensk lag är de maximala dimensionerna och vikterna för transporter utan specialtillstånd följande:

  • Längd: Ekipaget får vara maximalt 25,25 meter långt.
  • Bredd: Den maximala bredden är 2,6 meter.
  • Vikt: Den totala vikten för ekipaget får inte överstiga 64 ton på vissa vägar, beroende på vägklass och brokapacitet.

För transporter som överskrider dessa mått och vikter krävs särskilda transporttillstånd. Dessa tillstånd utfärdas av Trafikverket och innefattar ofta specifika rutter och tider på dygnet då transporten får genomföras för att minimera påverkan på trafiken och säkerställa vägens och broarnas integritet. Vid ansökan om sådana tillstånd måste transportföretaget ofta tillhandahålla detaljerade planer som beskriver den föreslagna rutten, tidsramen för transporten, samt eventuella åtgärder som ska vidtas för att skydda infrastrukturen och garantera säkerheten.

Det är också viktigt att notera att det kan finnas lokala och regionala variationer i regler och krav, vilket gör att noggrann planering och samarbete med lokala myndigheter är nödvändigt. Ytterligare säkerhetsåtgärder kan inkludera eskorter av följebilar, varningsskyltar och ibland tillfälliga vägavstängningar för att möjliggöra säkra passager genom trånga eller särskilt utsatta områden. Sammanfattningsvis är noggrann efterlevnad av dessa regler avgörande för att säkerställa en smidig och säker transport av skogsmaskiner på väg.

Fördjupa dig i reglerna kring maximal bredd och längd på Transportstyrelsens hemsida, där framgår även undantag som gäller för bred odelbar last och dylikt, exempelvis båtar.

lasta inte för tungt brett eller långt vid transport av maskiner och liknande
Lasta inte för tungt, brett eller långt vid transport av maskiner och andra stora fordon.

Vad brukar man använda för lastbil och släp för så tunga maskiner?

För transport av skogsmaskiner används specialbyggda lastbilar och släp som är anpassade för att hantera de stora och tunga lasterna som dessa maskiner innebär. Dessa fordon är ofta utrustade med låglastande släpvagnar, även kallade låggårdssläp eller lågbyggda trailers, vilka har en låg lastyta som underlättar lastning och lossning av tunga maskiner, för att inte glömma den lägre tyngdpunkten vilken är väldigt viktig. Den låga lastytan minskar också ekipagets totala höjd, vilket är viktigt för att klara av låg höjd på broar och viadukter under transporten.

Släpvagnarna är också försedda med hydrauliska ramper eller liftar för att göra det möjligt att enkelt köra skogsmaskinerna ombord. Dessa ramper kan höjas och sänkas för att skapa en lutning som maskinerna kan rulla upp på, vilket minimerar behovet av ytterligare lyftutrustning och gör lastningsprocessen både snabbare och säkrare.

Lastbilarna som används för att dra dessa släp är kraftiga dragbilar med flera axlar, ofta tre eller fler, vilket används för att fördela vikten jämnt och minska trycket på varje hjul. Detta är särskilt viktigt för att förhindra skador på vägbanan och för att säkerställa stabilitet under transporten. Dessa dragbilar är utrustade med starka motorer, ofta över 500 hästkrafter, och förstärkta chassin för att klara av de höga vikterna och den påfrestande körningen som tunga transporter innebär.

Dessutom är många av lastbilarna utrustade med extra säkerhetsfunktioner, såsom:

  • Stabiliseringssystem: Dessa hjälper till att förhindra att lastbilen och släpvagnen välter eller förlorar stabilitet under körning.
  • Förstärkta bromssystem: Kraftiga bromsar med flera kretsar och skivbromsar på alla hjul säkerställer att fordonet kan stanna säkert även under full belastning.
  • Antispinnsystem och differentialspärrar: Dessa funktioner förbättrar fordonets dragkraft och hanteringsförmåga på olika vägunderlag och i varierande väderförhållanden.

Med andra ord så kräver transport av skogsmaskiner robusta och välutrustade fordon för att säkerställa en säker och effektiv transport. Genom att använda specialbyggda lastbilar och släp med rätt utrustning kan transportföretag garantera att skogsmaskinerna når sina destinationer utan problem och i gott skick.

det krävs robusta och kraftfulla lastbilar och släp för att transportera andra tunga fordon
Det krävs robusta och kraftfulla lastbilar och släp för att i sin tur transportera andra rejäla fordon och maskiner.

Vad behövs det för körkort för att få utföra transport av en skogsmaskin?

För att få utföra transport av skogsmaskiner krävs ett särskilt körkort, beroende på vikten och typen av fordon. För tunga transporter krävs minst ett körkort av klass CE, vilket ger behörighet att köra tung lastbil med släp. Dessutom krävs ofta ytterligare utbildning och certifiering för att hantera specialtransporter som överskrider standardmåtten och vikterna.

Förare av tunga transporter måste också följa specifika regler och bestämmelser för arbets- och vilotider enligt EU-lagstiftning. Detta innebär att de måste hålla noggrann koll på sin körtid och ta regelbundna raster för att undvika trötthet och säkerställa en säker körning.

Behöver du professionellt utförd transport av dina tunga maskiner, såsom traktor, skogsmaskin och dylikt? Besök då Strömvalls och boka in din maskintransport, specialtransport eller tungtransport redan idag, välkommen!

Hur kommer maskinen upp på lastbilen och släpet?

Att lasta en skogsmaskin på en lastbil och släp kräver specialiserad utrustning och skicklighet. Processen börjar med att förbereda lastplatsen, som bör vara plan och tillräckligt stor för att rymma både lastbilen och maskinen. Sedan används hydrauliska ramper eller liftar på släpvagnen för att skapa en lutning som maskinen kan köras upp på.

Skogsmaskinen körs försiktigt upp på rampen och positioneras korrekt på släpvagnen. Detta kräver precision och ofta assistans från flera personer för att säkerställa att maskinen placeras jämnt och säkert. I vissa fall används också vinschar eller kranar för att lyfta maskinen på plats, särskilt om den är skadad eller inte kan köras.

Hur säkras lasten, i detta fall en skogsmaskin, vid transport?

När skogsmaskinen är på plats på släpvagnen är nästa steg att säkra lasten. Detta är en kritisk del av transportprocessen för att förhindra att maskinen rör sig under färd och orsakar olyckor. För att säkra lasten används flera typer av utrustning, inklusive:

  • Spännband och kedjor: Används för att hålla maskinen på plats och förhindra rörelse i alla riktningar. Spännbanden och kedjorna fästs vid specifika fästpunkter på både maskinen och släpvagnen.
  • Hörnskydd: Dessa placeras mellan spännbanden och maskinens yta för att förhindra skador på maskinen och säkerställa att spännbanden inte glider.
  • Stödbalkar: Balkar som stöd används för att stabilisera maskinen ytterligare och förhindra rörelse från sida till sida.

Det är viktigt att alla fästanordningar kontrolleras noggrant och spänns regelbundet under transporten för att säkerställa att de inte lossnar eller blir förslitna.

Bör man förhålla sig till en viss tid på dygnet när transporten görs?

Tidpunkten för transporten av skogsmaskiner kan vara viktig för att minimera störningar på trafiken och maximera säkerheten. Ofta rekommenderas det att tunga transporter utförs under tider med låg trafikintensitet, som tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Detta minskar risken för olyckor och gör det lättare att navigera genom tätbebyggda områden.

I vissa fall kan det finnas specifika restriktioner och tillstånd som anger när transporten får utföras. Dessa tillstånd kan innehålla detaljer om de exakta tiderna och rutterna som får användas, samt eventuella åtgärder som måste vidtas för att skydda väginfrastrukturen och säkerställa en smidig och säker transport.

det är rekommenderat att man transporterar tunga fordon och maskiner när det är som minst trafik på vägarna
Tung och bred transport som exempelvis en skogsmaskin eller större båt bör utföras när det är som minst trafik på vägarna.

Sammanfattning – Transport av skogsmaskin

Transport av skogsmaskiner är en komplex och noggrant reglerad process som kräver speciellt utrustning, skickliga och utbildade förare samt bra planering. Skogsmaskiner är byggda för att arbeta i skogsmiljöer och inte för att färdas långa sträckor på väg, vilket gör transporten nödvändig för att flytta dem mellan olika arbetsplatser. Vägtransport är oftast mer flexibel och kostnadseffektiv än alternativ som tågtransport, men kräver att man följer strikta regler för dimensioner, vikt och säkerhet.

För att säkerställa en säker och effektiv transport av skogsmaskiner används specialbyggda lastbilar och släp, och lasten säkras noggrant med spännband, kedjor och andra fästanordningar. Förare måste ha korrekt körkort, utbildning och certifiering, samt följa specifika regler för arbets- och vilotider. Genom att följa dessa riktlinjer kan företag inom skogsbruket säkerställa att deras maskiner transporteras på ett säkert och effektivt sätt, vilket i sin tur bidrar till en hållbar och produktiv verksamhet.